:::: MENU ::::

Mac OS XでDNSキャッシュを削除する方法


これまた、Mac OS XでDNSキャッシュを削除方法をよく忘れるのでメモ。

% sudo dscacheutil -flushcache


So, what do you think ?