:::: MENU ::::

Mac OS XでDNSキャッシュを削除する方法

これまた、Mac OS XでDNSキャッシュを削除方法をよく忘れるのでメモ。

% sudo dscacheutil -flushcacheSo, what do you think ?